Privacyverklaring

Hans Innemée

Hans Innemée, gevestigd op Carré 26, 5017 JE, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
hansinnemee.com
Carré 26, 5017 JE, Tilburg
+31 6 51 82 08 77
hansinnemee040@gmail.com

Hans Innemée is de functionaris gegevensbescherming en te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hans Innemée verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hansinnemee040@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Hans Innemée verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Hans Innemée neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Hans Innemée bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Naam > bewaartermijn > 2 jaar
E-mailadres > bewaartermijn > 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:

Hans Innemée verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hans Innemée blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Cookie: _ga
Functie: Google Analytics
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: _ga_
Functie: Google Analytics
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: viewed_cookie_policy
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruiken van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: cookielawinfo-checkbox-analytics
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Analytics” op te slaan.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: cookielawinfo-checkbox-necessary
Functie: Deze cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk” op te slaan.
Bewaartermijn: 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hans Innemée en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hansinnemee040@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hans Innemée wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Hans Innemée neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hansinnemee040@gmail.com.